THEODOROS PROKOS

ZMR2019 - Marathon+ 44km

BIB: 1110

ΟΜΑΔΑ / TEAM: MYATHLETE

ΦΥΛΟ / GENDER: Male

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ / NATIONALITY: Greek

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY: -

CHECKPOINTS

START -
PAPIGGO -
ASTRAKA -
FINISH -