NIKOLAOS TSICHLAS

ZMR2019 - Marathon+ 44km

BIB: 1213

ΟΜΑΔΑ / TEAM: MYATHLETE – CHOZEN

ΦΥΛΟ / GENDER: Male

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ / NATIONALITY: Greek

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY: M22-49

CHECKPOINTS

START 0:00:25
PAPIGGO 4:15:01
ASTRAKA 6:58:50
FINISH 10:45:25

ATHLETE CERTIFICATE