GIORGOS FILIPPIS

ZMR2019 - Marathon+ 44km

BIB: 1214

ΟΜΑΔΑ / TEAM:

ΦΥΛΟ / GENDER: Male

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ / NATIONALITY: Greek

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY: M22-49

CHECKPOINTS

START 0:00:19
PAPIGGO 3:24:48
ASTRAKA 5:13:19
FINISH 7:38:20

ATHLETE CERTIFICATE