KALLIOPI KONI

ZMR2019 - Half Marathon 21km

BIB: 2152

ΟΜΑΔΑ / TEAM:

ΦΥΛΟ / GENDER: Female

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ / NATIONALITY: Greek

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY: W50-59

CHECKPOINTS

START 0:00:08
17.5KM SKALA KOUKOULI 3:15:03
FINISH 3:58:48

ATHLETE CERTIFICATE