KATY TAVEIRA

ZMR2019 - Half Marathon 21km

BIB: 2295

ΟΜΑΔΑ / TEAM: myathlete

ΦΥΛΟ / GENDER: Female

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ / NATIONALITY: Canadian

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY: W22-39

CHECKPOINTS

START 0:00:47
17.5KM SKALA KOUKOULI 2:56:47
FINISH 3:29:38

ATHLETE CERTIFICATE