THEODORA CHRISTOFORIDOU

ZMR2019 - Half Marathon 21km

BIB: 2345

ΟΜΑΔΑ / TEAM:

ΦΥΛΟ / GENDER: Female

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ / NATIONALITY: Greek

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY: W22-39

CHECKPOINTS

START 0:00:33
17.5KM SKALA KOUKOULI 2:49:45
FINISH 3:20:46

ATHLETE CERTIFICATE