ASPASIA KANTA

ZMR2019 - Half Marathon 21km

BIB: 2521

ΟΜΑΔΑ / TEAM:

ΦΥΛΟ / GENDER: Female

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ / NATIONALITY: Greek

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY: W40-49

CHECKPOINTS

START 0:00:24
17.5KM SKALA KOUKOULI 3:27:17
FINISH 4:06:42

ATHLETE CERTIFICATE