VASIL INGILIZOV

ZMR2019 - Half Marathon 21km

BIB: 2574

ΟΜΑΔΑ / TEAM: PhiMolds

ΦΥΛΟ / GENDER: Male

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ / NATIONALITY: Bulgarian

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY: M22-39

CHECKPOINTS

START 0:00:32
17.5KM SKALA KOUKOULI 2:09:41
FINISH 2:34:56

ATHLETE CERTIFICATE