EYROSINI NERATZAKH

ZMR2019 - Half Marathon 21km

BIB: 2652

ΟΜΑΔΑ / TEAM: ΣΔΥΘ

ΦΥΛΟ / GENDER: Female

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ / NATIONALITY: Greek

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY: W50-59

CHECKPOINTS

START 0:00:12
17.5KM SKALA KOUKOULI 3:06:17
FINISH 3:46:34

ATHLETE CERTIFICATE